HTML

HTML

148人关注

关注
超文本标记语言 (HyperText Markup Language, HTML) 是为「网页创建和其它可在网页浏览器中看到的信息」设计的一种标记语言。

相关标签

该标签下贡献者

近期活跃用户

©果壳网    京ICP证100430号    京网文[2018] 6282-492号    新出发京零字东150005号     京公网安备11010502007133号

违法和不良信息举报邮箱:jubao@guokr.com    举报电话:18612934101    网上有害信息举报专区    儿童色情信息举报专区