【JS】new this();是什么意思?

Class.extend = function(b) {
var c = this.prototype;
e = true;
var l = new this();
e = false;
for (var m in b) {
l[m] = typeof b[m] === "function"
&& typeof c[m] === "function"
&& g.test(b[m]) ? (function(j, h) {
return function() {
var k = this._super;
this._super = c[j];
var p = h.apply(this, arguments);
this._super = k;
return p;
};
})(m, b[m]) : b[m];
};
function n() {
if (!e && this.init) {
this.init.apply(this, arguments);
};
};
n.prototype = l;
n.constructor = n;
n.extend = arguments.callee;
return n;
};

推荐  (0) | 1人关注关注

相关问答

关于我们 加入果壳 媒体报道 帮助中心 果壳活动 家长监控 免责声明 联系我们 移动版 移动应用

©果壳网    京ICP证100430号    京网文[2018] 6282-492号    新出发京零字第朝200003号     京公网安备11010502007133号

违法和不良信息举报邮箱:jubao@guokr.com    举报电话:18612934101    网上有害信息举报专区    儿童色情信息举报专区